Jesu egne ord

Guds kjærlighet kommer til syne i hans eget ord, ikke minst gjennom de ord Jesus underviser oss i Bergprekenen. Dette er livslover som er gitt både til enkeltmenneskers og samfunnets beste.

Jesu nåde til den som tror på ham innebærer også kraft til å holde hans bud, og disse bærer med seg løfter som uten unntak gjør mennesket lykkelig.

Dette påvirker relasjonene våre, både i hjemmet, i menigheten og i arbeidslivet.

 Og utgangspunktet er likt for alle mennesker. 

Utgangspunktet: Alle trenger frelse

Vi forkynner at på grunn av synden er det blitt et skille mellom Gud og mennesket.

Fordi ethvert menneske er kommet inn under Guds dom over synden, trenger alle å forsones med Gud.

«For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste.»

Romerbrevet 3,10

Tilgivelse og forsoning

Jesus gjorde forsoningen mulig ved at han for menneskenes skyld led døden på korset, selv om han var uskyldig og aldri hadde syndet. På grunn av dette offeret kan ethvert menneske som vil tro på Jesus og erkjenner sin synd, få tilgivelse og bli forsonet med Gud. 

En personlig invitasjon

Vi tror at Jesus både kom med tilgivelse for våre synder, og et nytt liv i vekst og utvikling som en Jesu etterfølger. Vi tror at etter forsoningen ved Jesu død, så skal mennesket bli frelst ved hans liv.

Å frelses ved Jesu liv innebærer det han selv forklarer i Lukasevangeliet 9,23:

«Så sa han til alle: Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp hver dag, og følge meg.»

Det er en personlig invitasjon.

«Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.»

Romerbrevet 5,8

«For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv!»

Romerbrevet 5,10

Men ethvert menneske må selv velge om de vil følge Jesus.

På Golgata kors døde Jesus til vår rettferdiggjørelse.

Men Jesus talte også om korset før han ble korsfestet på Golgata.

Det å fornekte seg selv og ta opp korset er noe som skal gjøres hver dag, og er en del av livet til de som følger Jesus. ​

Den som følger Jesu oppfordring, vil oppleve korset som en kraft som gjør at synden mister sin makt. Dette påvirker de tanker og handlinger som har en negativ innvirkning både på mellommenneskelige relasjoner og forholdet til Gud. Dette kaller Skriften helliggjørelse.​

Denne utviklingen vedvarer hele livet. 

«Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.»

Paulus’ brev til galaterne 2,19-20

En livslang prosess

Vi forkynner at frelsen i Jesus Kristus er en livslang prosess, der man velger det gode og forkaster det onde. Ved Guds ord og Den Hellige Ånds hjelp, får vi kraft til å overvinne det onde med det gode. 


 

Personlige erfaringer

Vår forkynnelse vektlegger det som mennesket personlig erfarer ved lydighet mot Jesu bud, og de løftene som følger med denne lydigheten. ​

I dette ligger også hvile fra bekymring, vantro, tvil og uro og alle synder som ødelegger og gjør livet vanskelig for menneskene.

Alle som følger etter Jesus og tar sitt kors opp hver dag, vil personlig erfare Guds kjærlighet og omsorg, så vel som hans tukt, veiledning og trøst.

Dette gjør mennesket sterkt i troen, og gir visshet i håpet om at Guds løfter vil oppfylles.

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.»

Romerbrevet 8,28

«For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er»

Titus 2,11-12

Jesu gjenkomst

Vi forkynner at den oppstandne Jesus en dag kommer tilbake for å hente de som hører han til. Gud venter i sin langmodighet og ønsker at ingen skal fortapes, men få del i det evige liv. 

Guds evige rike

Gud vil opprette et evig rike der synden ikke lenger finnes, og det dermed ikke er noe som ødelegger menneskets lykke. 

Frelsesinvitasjonen er derfor en invitasjon til å frigjøres fra syndens makt, som bringer sorg og ulykke.

Dette riket har allerede begynt å ta form i de som følger etter Jesus, og består i rettferdighet, fred og glede i Den Hellige Ånd.

Vi inviteres til å komme inn i en sann og lykkelig hvile, og selv få del i dette riket som skal vare evig. 

Utgangspunktet: Alle trenger frelse

Vi forkynner at på grunn av synden er det blitt et skille mellom Gud og mennesket. 

«For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste».

Romerbrevet 3,10

Fordi ethvert menneske er kommet inn under Guds dom over synden, trenger alle å forsones med Gud.

Tilgivelse og forsoning

Jesus gjorde forsoningen mulig ved at han for menneskenes skyld led døden på korset, selv om han var uskyldig og aldri hadde syndet. På grunn av dette offeret kan ethvert menneske som vil tro på Jesus og erkjenner sin synd, få tilgivelse og bli forsonet med Gud.

«Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.»

Romerbrevet 5,8

En personlig invitasjon

Vi tror at Jesus både kom med tilgivelse for våre synder, og et nytt liv i vekst og utvikling som en Jesu etterfølger. Vi tror at etter forsoningen ved Jesu død, så skal mennesket bli frelst ved hans liv.

«For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv!»

Romerbrevet 5,10

Å frelses ved Jesu liv innebærer det han selv forklarer i Lukasevangeliet 9,23:

«Så sa han til alle: Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp hver dag, og følge meg.»

Det er en personlig invitasjon. 

Men ethvert menneske må selv velge om de vil følge Jesus.


På Golgata kors døde Jesus til vår rettferdiggjørelse.

Men Jesus talte også om korset før han hadde blitt korsfestet på Golgata.

Det å fornekte seg selv og ta opp korset er noe som skal gjøres hver dag, og er en del av livet til de som følger Jesus. 

«Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.»

Galaterbrevet 2,19-20

Den som følger Jesu oppfordring, vil oppleve korset som en kraft som gjør at synden mister sin makt. Dette påvirker de tanker og handlinger som har en negativ innvirkning både på mellommenneskelige relasjoner og forholdet til Gud. ​Dette kaller Skriften helliggjørelse.

Denne utviklingen vedvarer hele livet. ​

En livslang prosess

Vi forkynner at frelsen i Jesus Kristus er en livslang prosess, der man velger det gode og forkaster det onde. Ved Guds ord og Den Hellige Ånds hjelp, får vi kraft til å overvinne det onde med det gode.


Personlige erfaringer

Vår forkynnelse vektlegger det som mennesket personlig erfarer ved lydighet mot Jesu bud, og de løftene som følger med denne lydigheten. ​

I dette ligger også hvile fra bekymring, vantro, tvil og uro og alle synder som ødelegger og gjør livet vanskelig for menneskene. 

«Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje».

Romerbrevet 8,28

Alle som følger etter Jesus og tar sitt kors opp hver dag, vil personlig erfare Guds kjærlighet og omsorg, så vel som hans tukt og veiledning. ​
Titus 2, 11-12

Dette gjør mennesket sterkt i troen, og gir visshet i håpet om at Guds løfter vil oppfylles.

Jesu gjenkomst

Vi tror at den oppstandne Jesus en dag kommer tilbake for å hente de som hører han til. Gud venter i sin langmodighet og ønsker at ingen skal fortapes, men få del i det evige liv.

Guds evige rike

Gud vil opprette et evig rike der synden ikke lenger finnes, og det dermed ikke er noe som ødelegger menneskets lykke. 

Frelsesinvitasjonen er derfor en invitasjon til å frigjøres fra syndens makt, som bringer sorg og ulykke.

Dette riket har allerede begynt å ta form i de som følger etter Jesus, og består i rettferdighet, fred og glede i Den Hellige Ånd.

Vi inviteres til å komme inn i en sann og lykkelig hvile, og selv få del i dette riket som skal vare evig.