JesuS’ OWN WORDS

In BCC we proclaim that the love of God is revealed through the commandments Jesus gave us in the Sermon on the Mount. These are laws of life that are given for the benefit of both individuals and society.

Jesus’ grace to those who believe in Him also contains the power to keep His commandments, and these in turn contain promises that make people happy, without exception.

This has a positive effect on our relationships at home, in the church and in working life.

 And the starting point is the same for all people. 

Our starting point: we were lost

We preach that because of the Fall, every human being is born with a selfish being who is corrupted by sin.

This selfish being has a negative effect on both our relationships with other people and on our own happiness. Because every human being has come under God’s judgment over sin, everyone needs to be reconciled to God.

“As it is written: ‘There is none righteous, no, not one …”

Romans 3:10

Forgiveness and reconciliation

Jesus made reconciliation possible by suffering death on the cross for the sake of all people, even though He was innocent and had never sinned. Because of this sacrifice, anyone who wants to believe in Jesus can have their sins forgiven and be reconciled to God.

A personal invitation

We proclaim that Jesus’ salvation is not only for the forgiveness of sin and reconciliation with God, but also to lead us into a lifelong process of salvation. We believe that after being reconciled by Jesus’ death, we will then be saved by His life.

In Luke 9:23, Jesus Himself explains what it means to be saved by His life:

“Then He said to them all, ‘If anyone desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow Me.”

This is a personal invitation.

“But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us.”

Romans 5:8

“For if when we were enemies we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life.”

Romans 5:10

But each person must choose for themselves if they want to follow Jesus.

Jesus spoke of the cross before He was crucified on Calvary. Taking up the cross is something that must be done every day and is a part of everyday life for those who follow Jesus.

Paul testified that he was crucified with Christ.

In this way, those who follows Jesus’ call will experience the cross as a force that, little by little, abolishes thoughts and actions that have a negative impact on both interpersonal relationships and our relationship with God.

This development takes the whole of our life.

Denne utviklingen tar hele livet. 

“I have been crucified with Christ; it is no longer I who live, but Christ lives in me; and the life which I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me.”

Galatians 2:20

“Crucified” means: ​

Our understanding of Jesus’ and Paul’s words is that our selfish, sinful being should, to the extent that we are aware of it, be denied control over our thoughts and actions. Sooner or later, the being that is crucified will die – it disappears from our person.

A lifelong process

We preach that, parallel to the gradual removal of the selfish, sinful being, a person should develop in good thoughts and deeds, and thus gradually absorb the being that Jesus Himself had.​


 

Personal experiences

Our preaching emphasizes what we personally experience through obedience to Jesus’ commandments, and the promises that come with this obedience.

This also leads us to rest from worry, for all things work together for good to those who love God.

All those who follow Jesus and take up their cross daily will personally experience God’s love and care, as well as His discipline and guidance.

This makes us strong in faith and provides certainty in the hope that God’s promises will be fulfilled.

“And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose.”

Romans 8:28

Jesus’ return

We proclaim that God’s plan of salvation will be fulfilled when Jesus returns to earth one day and judges the living and the dead according to their deeds.

On that day, every human being will acknowledge that the judgment is true and just.

An eternal kingdom

God will establish an eternal kingdom where sin no longer exists, and thus nothing will destroy human happiness.

The invitation to salvation is therefore an invitation to be freed from the power of sin, which brings sorrow and misfortune.

This kingdom has already begun to take shape within those who follow Jesus. In an eternal perspective, therefore, human difficulties and trials are both short-lived and light.

We are invited to enter into a true and happy rest in the kingdom that will last forever. 

Utgangspunktet: vi var fortapt

Vi forkynner at på grunn av syndefallet er ethvert menneske født med et selvisk vesen som er fordervet av synden.

“For det står skrevet: Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste”.

Romerbrevet 3,10

Dette påvirker både forholdet til andre mennesker, og det påvirker menneskets lykke. Fordi ethvert menneske er kommet inn under Guds dom over synden, trenger alle å forsones med Gud.

Tilgivelse og forsoning

Jesus gjorde forsoningen mulig ved at han for menneskenes skyld led døden på korset, selv om han var uskyldig og aldri hadde syndet. På grunn av dette offeret kan ethvert menneske som vil tro på Jesus få sine synder tilgitt og bli forsonet med Gud. 

“Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.”

Romerbrevet 5,8

En personlig invitasjon

Vi forkynner at Jesu frelse ikke bare er å gi tilgivelse for synd og forsoning med Gud, men også å føre mennesket inn i en livslang frelsesprosess. Vi tror at etter forsoningen ved Jesu død, så skal mennesket bli frelst ved hans liv.

“For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv!”

Romerbrevet 5,10

Å frelses ved Jesu liv innebærer det han selv forklarer i Lukasevangeliet 9,23:

“Så sa han til alle: Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp hver dag, og følge meg.”

Det er en personlig invitasjon. 

Men ethvert menneske må selv velge om de vil følge Jesus.


Jesus talte om korset før han hadde blitt korsfestet på Golgata. Det å ta opp korset er altså noe som skal gjøres hver dag, og er en del av livet til de som følger Jesus. ​

Paulus vitnet om at han var korsfestet med Kristus. ​

“Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.”

Galaterbrevet 2,20

Korsfestet betyr: ​

Vår forståelse av Jesu og Paulus’ ord er at vårt selviske, syndige vesen skal, i den grad det er bevisst for oss, nektes styringen over våre tanker og handlinger. Før eller senere vil det vesen som er korsfestet dø – det forsvinner fra mennesket.​​

Den som følger Jesu oppfordring, vil på denne måten oppleve korset som en kraft som gjør at de tanker og handlinger som har en negativ påvirkning både på mellommenneskelige relasjoner og forholdet til Gud, litt etter litt fjernes.

Denne utviklingen tar hele livet. ​

En livslang prosess

Vi forkynner at parallelt med at det selviske, syndige vesen gradvis fjernes, skal mennesket utvikles i gode tanker og gjerninger, og dermed gradvis ta opp i seg det vesen som Jesus selv hadde. ​


Personlige erfaringer

Vår forkynnelse vektlegger det som mennesket personlig erfarer og opplever ved lydighet mot Jesu bud, og de løftene som følger med denne lydigheten. ​

I dette ligger også hvile fra bekymring, for alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud. 

“Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje”.

Romerbrevet 8,28

Alle som følger etter Jesus og tar sitt kors opp hver dag, vil personlig erfare Guds kjærlighet og omsorg, så vel som hans tukt og veiledning. ​

Dette gjør mennesket sterkt i troen, og gir visshet i håpet om at Guds løfter vil oppfylles.

Jesu gjenkomst

Vi forkynner at Guds frelsesplan oppfylles når Jesus en dag kommer tilbake til jorden og dømmer levende og døde etter deres gjerninger.

Ethvert menneske vil den dagen erkjenne at dommen er sann og rettferdig. 

Et evig rike

Gud vil opprette et evig rike der synden ikke lenger finnes, og det dermed ikke er noe som ødelegger menneskets lykke. 

Frelsesinvitasjonen er derfor en invitasjon til å frigjøres fra syndens makt, som bringer sorg og ulykke.

Dette riket har allerede begynt å ta form inne i de som følger etter Jesus.

I et evighetsperspektiv blir derfor menneskets vanskeligheter og prøvelser både kortvarige og lette.

Vi inviteres til å komme inn i en sann og lykkelig hvile i det riket som skal vare evig.