Tekst/foto: BCC

Surrealistisk opplevelse

BCC har opplevd dialogen med NRK som helt surrealistisk. Vi har hele tiden ønsket å kunne kommunisere åpent med NRK og vi ville mer enn gjerne lagt fram all dokumentasjon vi har om Psy-Group, dersom NRK hadde vist at mediehuset tok saken på alvor. Reaksjonen fra NRK har derimot vært å bagatellisere hele saken.

Vi har blitt møtt med overbærende argumenter fra Harald Eraker om at Psy-Group ble nedlagt i 2018. Fra dokumentar- og samfunnsredaktør Frank Gander har vi blitt møtt med beskyldninger om at det er BCC som forvrenger virkeligheten. Samtidig har NRKs kilder, som Oscar Floor og Psy-Groups klient Ben van Wijhe, drevet en intens kampanje på sosiale medier for å bagatellisere og latterliggjøre Psy-Groups operasjon.

Bringe lys over ledernes «kriminelle virksomhet»

La oss se litt på hva det egentlig er NRK Brennpunkt latterliggjør og bagatelliserer. Den 13. desember 2015 skrev en advokat en e-post til Psy-Groups sjef Royi Burstien. Vi har oversatt teksten til norsk, og det videre innholdet taler for seg selv.

E-posten er skrevet på hebraisk, og innledes med «Royi Shalom»:

 Bestilling til Royi Burstien i Psy-Group 

13. desember 2015

“La meg kort beskrive forholdene rundt saken, som avtalt i vår samtale.

I Norge er det en organisasjon som kaller seg Bronsted kristne kirke. Mens denne tilsynelatende er en religiøs organisasjon, har vi i realiteten med en kommersiell virksomhet å gjøre, styrt av to norske borgere, en ved navn Brent Axel Larsen og en annen ved navn Cora Smith. De økonomiske interessene deres går langt ut over Norges grenser, og favner nesten hele verden, inkludert land som Tyskland, Nederland, Sør-Afrika og til og med Russland. For å oppnå målene sine er Larsen og Smith ikke redd for å bruke ulovlige og umoralske metoder og midler.

En nederlandsk borger som i mange år hadde en seniorstilling i organisasjonen, har nylig bestemt seg for å forlate stillingen og gå tilbake til den bene vei. Han har en mengde dokumenter og materiale som etter hans mening er i stand til å gjøre ende på organisasjonens fortsatte eksistens, og bringe lys over ledernes handlinger og kriminelle virksomhet. Nederlenderen er redd for organisasjonens reaksjon på hans beslutning om å forlate rekkene, og vil publisere så mye informasjon som han kan, i tilfelle hans eller hans families liv eller frihet blir truet av hans tidligere oppdragsgivere. Alle dokumenter og forklaringer som er nødvendige for å oppnå dette målet vil bli overlevert til dere etter at kontrakten er inngått og avtale om å beholde taushet er trådt i kraft.

Hvis du er interessert i denne saken ber jeg om at du setter opp en avtale slik at vi kan diskutere saken personlig.”

Seks uker før van der Lindens trusselbrev

Dette skjer altså seks uker før Jonathan van der Linden sendte sine trusselbrev og forlot organisasjonene han var engasjert i. Det er helt åpenbart at det er ham det refereres til i e-posten.

Jonathan van der Linden sendte et trusselbrev med beskrivelser av en fordreid virkelighet da han forlot trossamfunnet, til de som var mål for operasjonen. 

Det er også lett å forstå at materialet som omtales er det samme som media senere fikk tilgang til. Av media ble det framstilt som om dette materialet kom fra politiets beslag av Van der Lindens laptop, og det er ikke usannsynlig at media faktisk har trodd på dette.

E-posten mellom advokaten og Psy-Group viser imidlertid at materialet var i spill hos Psy-Group allerede lenge før bedragerisaken var anmeldt. Enhver burde være i stand til å tenke seg hva dette har å bety for troverdigheten til det materialet som senere ble overlevert til media. Vi ser også at strategien var klar allerede fra dette tidspunktet. Van der Linden skulle profileres som en avhopper og «varsler», som ved hjelp av sine 200.000 e-poster skulle framstille et bilde av at BCC i realiteten var en stor økonomisk virksomhet som skulle berike lederne.

Psy-Group bekrefter oppdraget

Tre dager senere, den 16. desember 2015, bekreftet Psy-Groups leder Royi Burstien at selskapet hadde gjort en vurdering og var klar til å ta oppdraget. Han bekreftet at hensikten og målene med operasjonen var klare. Kostnaden for hovedoppdraget ble anslått til 1,8 millioner euro, altså ca 20 millioner kroner etter dagens kurs. Psy-Group krevde et forskudd på 500.000 euro, altså ca 5,5 millioner kroner.

“Kostnaden for hovedoppdraget ble anslått til 1,8 millioner euro”

Den 18. desember skrev advokaten at forskuddet på 500.000 euro var overført og ba om bekreftelse på at de var mottatt. Bekreftelsen kom to dager senere fra Burstien. Psy-Groups operasjon var i gang.

“Bekreftelsen kom to dager senere fra Burstien.
Psy-Groups operasjon var i gang.”

Frank Gander, redaktør for dokumentar og samfunn, NRK. Foto: NRK

NRK Brennpunkt bagatelliserer og latterliggjør

Dette er altså virkeligheten som NRK Brennpunkt bagatelliserer og latterliggjør. En påvirkningsoperasjon til 20 millioner kroner, der BCC skal framstilles som en pengemaskin for kriminelle lederne, ved hjelp av materiale fra «varsleren» Jonathan van der Linden.

En påvirkningsoperasjon som senere dokumenteres gjennom rapporter og planer, der det også beskrives vinklinger og argumenter som skal brukes. Disse er så godt som identiske med NRK Brennpunkts egne vinklinger og argumenter i arbeidet med dokumentaren, «Guds utvalde».

Vi vet ikke at «operasjonen er et faktum».
Frank Gander 15.10.20

Informasjon fra tidligere ansatte i Psy-Group

Historien om hvordan BCC fikk tak i dokumentasjonen er i seg selv interessant.

Da BCC ble kontaktet av magasinet The New Yorker tidlig i 2019, begynte mange brikker å falle på plass. Etter at artikkelen i The New Yorker ble publisert var det naturlige stedet å starte nettopp New York. Faktisk startet etterforskningen på et kontor i en skyskraper ikke så langt fra The New Yorkers redaksjon. Et anerkjent internasjonalt etterforskningsfirma fant raskt fram til viktige forbindelser.

Fra andre hold ble det opprettet kontakt med tidligere ansatte i Psy-Group, og flere intervjuer med disse ble dokumentert. Flere av disse tidligere ansatte bekreftet uavhengig av hverandre at Jonathan van der Linden hadde spilt en viktig rolle i operasjonen, og at operasjonen internt i Psy-Group ble ansett for å være en stor operasjon.

Det ble beskrevet hvordan det ble lagt vekt på at den omfattende operasjonen ikke skulle gi inntrykk av å være en koordinert kampanje. De tidligere ansatte beskrev også hvordan Psy-Group nedsatte et team med analytikere, utpekte personer til arbeid mot sosiale medier, og engasjerte egne personer til å opprette kontakt med pressen.

En av disse var Emmanuel Rosen.

Måtte dra østover

Rapportene fra de ansatte i Psy-Group var viktige og svært opplysende, men disse var til syvende og sist bare rapporter fra muntlige overleveringer. BCC ønsket mer dokumentasjon. Det ble gjort avtaler om nye intervjuer med tidligere ansatte. Men brått ble kildene i Israel fullstendig tause. Tilbakemeldingen BCC fikk var at det hadde gått ut melding om at noen var interessert i BCC-saken, og at det var gitt streng beskjed om å ikke uttale seg om noe som helst. Senere har BCC forstått mer av hva som skjedde. Akkurat på dette tidspunktet hadde nemlig NRK Brennpunkt sendt BCCs bekymringer om Psy-Group-samarbeidet videre til sine kilder i Nederland.

Det ser for BCC ut som at denne informasjonen straks fant veien videre til Israel, og BCC fikk dermed vist at det ikke var forsvarlig å være åpne med NRK om slik informasjon. NRK Brennpunkt har en rekke ganger bedt om å få se BCCs etterforskningsrapporter. Det vi har levert til NRK er av årsakene vist over kun det som er lagt ut på bcc.no

I etterforskningen kom det fram at selv om Psy-Group ble framstilt som israelsk, var selve det formelle selskapet, som for øvrig offisielt hadde navnet Invop ltd, bare en front som raskt kunne byttes ut. I dag mener amerikanske undersøkende journalister at det samme miljøet nå opererer under flere navn, blant annet under navnet Athiri. Selskapets operatører kom fra israelsk forsvar og etterretningstjeneste, men rutineoppgavene og mindre kompetansekrevende oppgaver ble utført på Kypros, der også morselskapet var registrert gjennom skallselskap under navnet IOCO.

Herfra ble det vanskelig å følge sporet. Men det dukket likevel opp spor som pekte østover, til kretser som hadde et nært forhold til den russiske etterretningstjenesten FSB. Og ganske riktig. Da BCCs rådgivere begynte å kontakte kilder i disse kretsene, kom det fram dokumentasjon fra Psy-Groups eget arkiv, inkludert e-postene vi har referert til tidligere. Kildene gikk selv langt i å antyde sterke forbindelser mellom FSB og Psy-Group, men BCC har imidlertid aldri fått se skriftlige bevis på slik forbindelse. Derimot kom det fram en god del informasjon om hvordan betalingen skjedde og hvem som var involvert. Denne informasjonen vil ikke BCC gå offentlig ut med for øyeblikket. Informasjonen BCC har fått fra sine samarbeidspartnere om Psy-Group, er helt i samsvar med det som er kommet fram som følge av Mueller-etterforskningen angående den russiske påvirkningen i det amerikanske presidentvalget i 2016.

For BCC er det helt uforståelig at NRK Brennpunkt kan bagatellisere og latterliggjøre denne virkeligheten. NRK Brennpunkt blir provoserte når det antydes at journalistene har blitt brukt til å fremme andres agenda. Imidlertid mener vi at i et åpent demokrati må vi som religiøs minoritet også ha lov til å fortelle om våre egne opplevelser uten å måtte frykte represalier. Vi må kunne fortelle vår opplevelse av hvordan NRK har forholdt seg til et bedrageri på 80 millioner kroner, og om vår opplevelse av hvordan en påvirkningsaksjon til 20 millioner kroner fra en paramilitær organisasjon fra Israel er involvert i å påvirke norske medier.

 BCC velger å være åpen om prosessen med NRK Brennpunkt, les mer på vår temaside.